CZY KRAKÓW MA POŻYTEK Z KLUBU FILATELISTYCZNEGO „CRACOVIANA”? Cz.2

CZY KRAKÓW MA POŻYTEK

Z KLUBU FILATELISTYCZNEGO „CRACOVIANA”?

Cz.2

            W pierwszych latach XXI wieku w Klubie zaszły zmiany na które wpłynęły m.in. wzrastająca liczba członków rekrutujących się spoza Krakowa i Małopolski, poszerzenie działalności wśród młodzieży, nawiązanie współpracy z zagranicznym klubem filatelistów. Klub w 2001roku liczył 77 członków z pośród których 15 % to kolekcjonerzy mieszkający poza granicami kraju oraz poza Krakowem. Dlatego Klub przyjął nazwę Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana”. Przyjęto nowy statut, nadano Honorowe Członkostwo Klubu Czesławowi Słani i zorganizowano wystawę prac dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie, będących pod filatelistyczną opieką członków Klubu. Polski Związek Filatelistów nadał Klubowi i jego członkom wyróżnienia i nagrody. Klub został odznaczony srebrną odznaką „Za zasługi dla polskiej filatelistyki”, członkom Klubu; Januszowi Adamczykowi, Lucjanowi Piekarzowi i Kazimierzowi Sztabie nadano na XVIII Walnym Zjeździe PZF godności Członków Honorowych PZF. Zbigniew Lech, sekretarz Klubu został odznaczony medalem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Reprezentanci Klubu stali się członkami Europejskiej Akademii Filatelistyki.

We wrześniu 2003 roku działalność Klubu została dostrzeżona przez krakowską prasę. W artykule Klub Cracoviana najlepszy w Polsce zaprezentowano osiągnięcia medalowe członków Klubu na XIX Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej w Katowicach. Członkowie Klubu; Janusz Adamczyk, Lesław Schmutz, Kazimierz Sztaba, Jerzy Walocha, Jerzy Bartke, Zbigniew Lech, Edward Knapczyk, Maria Chodurek, Jacek Zając, to nazwiska autorów interesujących i odkrywczych artykułów, które często pojawiały się w krajowej prasie filatelistycznej, a wybrane artykuły w prasie europejskiej.

            Rok 2004 był dla Klubu wyjątkowy. Klub otrzymał od Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka M. Majchrowskiego specjalne wyróżnienie, w postaci znacznych rozmiarów pucharu oraz adresu jubileuszowego przyznane z okazji 35 rocznicy jego utworzenia. W roku jubileuszowym 2004 ukazała się książka autorstwa Janusza Adamczyka i Jerzego Bartke Katalog stempli przedznaczkowych Galicji i austriackiej poczty w Wolnym Mieście Krakowie z uwzględnieniem historii poczty wielokrotnie później nagradzana. Natomiast 5 sierpnia nastąpiło otwarcie wystawy upamiętniającej 90. rocznicę Wymarszu ku Wolności I. Kompanii Kadrowej Strzelca zorganizowanej wspólnie przez Klub „Cracoviana” i Dyrekcję Okręgu Poczty w Krakowie. Prof. Jacek Majchrowski, autor książki Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret Oddziału, której pierwsze wydanie ukazało się w 2004 roku, wyraził zgodę na przewodniczenie Komitetowi Honorowemu wystawy. Pięć lat później Klub Cracoviana zorganizował krajową wystawę filatelistyczną z okazji 95. rocznicy Wymarszu ku Wolności, którą patronatem honorowym objął Prezydent Miasta, a uczestnicząc w wernisażu wystawy podpisywał egzemplarze drugiego wydania wspomnianej książki.

W latach 2004 – 2009 nastąpiło zwiększenie liczby członków, a Klub został wyróżniony najwyższym odznaczeniem Polskiego Związku Filatelistów – Złotą Odznaką Honorową „Za zasługi dla polskiej filatelistyki”. W 2009 roku wypadało 40 lecie działalności Klubu. Z tej okazji zorganizowano uroczyste zebranie, wydano m. in.„Jubileuszowy album Klubu Cracoviana 1969 - 2009”, a w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Poczty Polskiej, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów. Wśród osób przyjętych do Klubu znaleźli się m.in. ppłk. Augustyn Katański przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wystawy z 2009 roku, prof. Jan Pielichowski,   Zofia Żukowska i Jerzy Duda.    

W styczniu 2010 roku w związku z jubileuszem czterdziestolecia Klubu oraz wyborem nowych władz Klubu Prezydent Miasta Krakowa po raz kolejny przesłał na ręce Prezesa Honorowego i nowowybranego prezesa list gratulacyjny z życzeniami „dalszych sukcesów i realizacji wszelkich planów i zamierzeń, z pożytkiem dla Krakowa i jego Mieszkańców”. W tym samym roku Polska Kapituła Filatelistyczna przyznała najwyższe honorowe odznaczenie „Prymus” Klubowi w kategorii „Najlepszy zespół roku”, a Koledze Lucjanowi Piekarzowi wyróżnienie „Prymus” za „Całokształt działań na rzecz polskiej filatelistyki”. W ten sposób Polski Związek Filatelistów wyczerpał wszelkie możliwości wyróżniania naszego Klubu w przyszłości.

Po roku 2011sytuacja krakowskiej filatelistyki stawała się coraz trudniejsza. Była ona spowodowana szybko spadającą liczbą członków PZF-u, obniżającą się aktywnością pozostałych członków, braku funduszy na działalność statutową, problemami lokalowymi,

a właściwie pozbawieniem krakowskich filatelistów, a tym samym członków Klubu, pomieszczeń biurowo-administracyjnych, na organizowanie spotkań wymiennych

i klubowych, a także na przechowanie archiwaliów oraz bogatej biblioteki specjalistycznej.

Zarząd Klubu stanął przed nowymi wyzwaniami.

                                                                                            Koniec części 2.

                                                                                                   cdn.